Propisi i akti

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA 2024

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada zadnja stranica

Odluka o osnovici plaće radnika DV Radost Poreč-Parenzo 1.8.2023.

STATUT DV RADOST POREC-PARENZO 2022

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i nacinu rada 2022

KOLEKTIVNI UGOVOR od 1.1. 2023.  

Odluka o visini osnovice za obračun plaće

I Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Radost Poreč  

ODLUKA o cijeni smještaja djece u vrtić Grad Poreč-Parenzo

ODLUKA o mjerilima financiranja Grad Poreč-Parenzo 2010.

STATUT DV RADOST POREC-PARENZO 2018

I Izmjene i dopune Pravilniuka o unutarnjem ustrojstvu i nacinu rada DV Radost Porec-Parenzo

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i nacinu rada 2018

KOLEKTIVNI UGOVOR DV RADOST POREC-PAPENZO

PRAVILNIK_O_RADU_2014.

PRAVILNIK O UPISU DJECE U VRTIC 2020

PRAVILNIK O POSTUPCIMA JEDNOSTAVNE NABAVE 2017

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG VIJECA 2020

Poslovnik o radu Odgojiteljskog vijeća 2021 . docx

Pravilnik o ostvarivanju i nacinu koristenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja djelatnosti

KOLEKTIVNI UGOVOR DV RADOST POREC-PAPENZO